Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Related Bible reading(s): John 18.33-37

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  25 Tachwedd–1 Rhagfyr 2018

Adult & All Age prayers in Welsh

 

Trwy’r drych

Ioan 18.33-37

Galwad i addoli

Mwy nerthol na thonnau’r môr,
cryfach na’r storm wylltaf,
harddach na machlud haul,
mwy disglair na’r sêr yn y nos.
Felly y mae gwirionedd Duw.
Felly y mae cariad Duw.
Felly y mae ein Harglwydd Iesu.
Dewch i foli Crist y Brenin!
Amen.


Gweddi ymgynnull

Dduw cariadlon, yn dy fab Iesu
rwyt yn dangos i ni beth yw gwir nerth a gwirionedd cariad.
Na foed i ni fyth ddrysu rhwng goruchafiaeth a brenhiniaeth,
na chwaith dderbyn awdurdod ond gwrthod cyfrifoldeb,
ond boed i ni gydweithio
â gweledigaeth, trugaredd a didwylledd
fel y deled dy deyrnas ar y ddaear megis yn y nef.
Amen.


Gweddi ddynesu

Arglwydd y nefoedd, Arglwydd y ddaear,
daeth brenhinoedd ag anrhegion i ti ar adeg dy eni.
Roeddent yn deall mai ti oedd yr un –
y bywyd, y gwirionedd, unig Fab Duw.
Deuwn yn awr a’th alw yn frenin,
a deuwn â’n bywydau a phopeth –
oherwydd ti yw’r gwirionedd a’r cariad a’r gras.
Pan fyddwn yn dy weld di, gwelwn wyneb Duw.
Amen.


Gweddi o gyffes

Maddau i ni, Arglwydd,
pan fyddwn yn derbyn sefyllfaoedd y byd yn ddifeirniadaeth
ac yn eu galw yn wirionedd;
pan fyddwn yn edrych â llygaid agored ar bethau bydol
ond â llygaid caeëdig ar y tragwyddol;
pan na fyddwn yn gweld dim ond anawsterau tra gweli di gyfleoedd;
pan fyddwn yn ochri ag awdurdod ac yn anwybyddu’r bregus;
pan fyddwn yn ysgaru nefoedd a daear.
Maddau i ni, a chynorthwya ni
i weld yn glir, i weithredu’n ddoeth ac i wasanaethu â chariad.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi o fawl

Molwn di, Arglwydd Iesu,
am mai ti yw ein gwirionedd mewn byd o newyddion ffug;
am mai ti yw ein gwir Waredwr mewn byd o dduwiau gau;
am mai ti yw ein heddwch mewn byd o awdurdodau gorthrymus;
am mai ti yw ein sylwedd mewn byd o freuddwydion gwag;
am mai ti yw ein gobaith mewn byd sy’n dioddef.
Rwyt ti’n rhoi cip ar y nefoedd ac yn rhoddwr bywyd
i’r byd i gyd,
a molwn di, Arglwydd Iesu, molwn di.
Amen.


Gweddïau o eiriolaeth

Dduw cariadlon,
gweddïwn na fydd y rhai sydd mewn awdurdod yn
ffugio’r gwir er mwyn dal gafael ar eu grym.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros y rhai a gamddefnyddir neu a gam-drinir
gan rai mewn safleoedd o awdurdod.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros y rhai a gollodd eu rhyddid
am herio anghyfiawnder.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros ein heglwys, y byddwn yn ddigon hyderus
i rannu dy wirioneddau a wyddom, ac y byddwn yn ddigon
gwylaidd i chwilio am y gwirioneddau yr ydym eto i’w dysgu.
Boed i frenhiniaeth Crist ein harwain.
Gweddïwn dros y naill a’r llall a throsom ein hunain, y byddwn
yn agored i dderbyn y gwirionedd ac yn awyddus i dderbyn doethineb.
Boed i frenhiniaeth Crist ein harwain.
Amen.

   
Gweithgaredd gweddi myfyriol

Ar un ochr i ddarn bach o bapur, ysgrifennwch eiriau yr ydych
yn eu cysylltu â’r nefoedd. Ar yr ochr arall, ysgrifennwch
eiriau yr ydych yn eu cysylltu â’r ddaear.
Eisteddwch yn dawel, ac yna gweddïwch:
Arglwydd Iesu, rwyt ti yn dod â nefoedd a daear ynghyd,
ac yn Arglwydd y naill a’r llall. Una’r hyn yr ydym wedi’i rannu,
a chyfanna’r hyn yr ydym wedi’i ddinistrio.
Gofynnwn hyn yn dy enw di.
Amen.


Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Ailadroddwch y symudiadau priodol ar ôl pob llinell.

Credwn mai’r nefoedd yw cartref heddwch ac undod
(pwyntiwch i fyny).
Boed felly ar y ddaear hefyd. (meimio’r ddaear gron).
Credwn mai’r nefoedd yw cartref cyfanrwydd a derbyn.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Credwn mai’r nefoedd yw cartref gwaredigaeth a rhyfeddod.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Credwn mai’r nefoedd yw cartref gwirionedd a chariad.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Gyda thi, Arglwydd Iesu, fel ein Gwas-Frenin a chyfaill ffyddlon.
Amen.


Gweddi i gloi

Chwiliwch am y gwirionedd ym mhobman.
Ceisiwch y doeth.
Defnyddiwch eich gallu i wasanaethu.
A dewch â’r nefoedd i’r ddaear trwy eich bywyd,
eich geiriau a’ch gwedddïau.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi bersonol

Arglwydd Iesu, ymddangosaist yn ddi-rym gerbron Peilat,
ac eto ynot ti y mae’r holl rym a’r holl wirionedd.
Cynorthwya fi i ddirnad dy wirionedd yn fy mywyd fy hun,
ac ym mywyd y byd, fel y byddaf yn hyderus, yn drugarog
ac yn ymrwymedig i achosion cyfiawnder a heddwch.
Gweddïaf yn dy enw di.
Amen.

General information and website help
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466. Registered Company No. 04346069. Registered in England.
Subscription services
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
Unit 12, Branbridges Industrial Estate,
East Peckham TN12 5HF
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2024, Roots for Churches Ltd. All rights reserved. Print ISSN: 2040-4832 and 2635-280X; Online ISSN: 2635-2818.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2024 ROOTS for Churches.