Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Daniel 7.9-10,13-14; Psalm 93; Revelation 1.4b-8; John 18.33-37

Prayers

Adult & All Age

Call to worship

More powerful than the waves of the sea,
stronger than the wildest gale,
more beautiful than the setting sun,
and brighter than the stars at night.
So is God’s truth.
So is God’s love.
So is our Lord Jesus.
Come and praise Christ the king!
Amen.

A gathering prayer

Loving God, in your son Jesus
you show us the reality of power and the truth of love.
May we never confuse dominance and kingship,
never accept authority but refuse responsibility,
but may we work together
with vision, compassion and integrity.
that your kingdom may come on earth as it is in heaven.
Amen.

A prayer of approach

Lord of heaven, Lord of earth,
kings brought gifts to you at your birth.
They understood you were the one –
the life, the truth, God’s only Son.
We come now and call you king,
and bring our lives and everything –
for you are truth and love and grace.
When we see you, we see God’s face.
Amen.

A prayer of confession

Forgive us, Lord,
when we accept the world’s realities and uncritically call them truth;
when we look with eyes open to the temporal, but closed to the eternal;
when we see only difficulties while you see opportunities;
when we side with power and overlook the vulnerable;
when we divorce heaven and earth.
Forgive us, and help us
to see clearly, to act wisely and to serve lovingly.
In Jesus’ name.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving

We praise you, Lord Jesus,
that in a world of fake news, you are our truth;
in a world of false gods, you are our true Saviour;
in a world of dominant powers, you are our peace;
in a world of false dreams, you are our reality;
in a world that is hurting, you are our hope.
For all the world,
you are a glimpse of heaven and a bringer of life,
and we praise you, Lord Jesus, we praise you.
Amen.

Prayers of intercession

Loving God,
we pray for those in authority, that they may not manipulate truth to retain power.
May the kingship of Christ guide them.
We pray for those exploited or abused by those in positions of power.
May the kingship of Christ guide them.
We pray for those robbed of their freedom for challenging injustice.
May the kingship of Christ guide them.
We pray for our church, that in confidence we would share your truths that we know, and in humility seek out the truths we have yet to learn.
May the kingship of Christ guide us.
We pray for one another and ourselves, that we would be open to truth and eager for wisdom.
May the kingship of Christ guide us.
Amen.

A reflective way into prayer

On one side of a small piece of paper, write words you associate with heaven. On the other side, write words you associate with earth. Sit quietly, then pray:

Lord Jesus,
you unite heaven and earth,
and are Lord of both.
Bring together that which we have divided,
and heal that which we have destroyed.
We ask this in your name.
Amen.

A prayer for all ages together

Repeat the respective actions after each line.
We believe heaven to be the home of peace and unity
(point upwards).
So may it be on earth
(mime the round earth).
We believe heaven to be the home of wholeness and acceptance.
So may it be on earth.
We believe heaven to be the home of redemption and wonder.
So may it be on earth.
We believe heaven to be the home of truth and love.
So may it be on earth.
With you, Lord Jesus, as our Servant King and faithful friend.
Amen.

A sending out prayer

Look for truth in all places.
Seek out the wise.
Use your power to serve.
And bring heaven to earth through your life, your words and your prayers.
In Jesus’ name.
Amen.

A personal prayer

Lord Jesus, you appeared powerless before Pilate, and yet in you is all power and all truth. Help me to discern your truth in my own life, and in the life of the world, that I may be confident, compassionate and committed to the causes of justice and peace. In your name, I pray.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  25 Tachwedd–1 Rhagfyr 2018

Trwy’r drych

Ioan 18.33-37

Galwad i addoli

Mwy nerthol na thonnau’r môr,
cryfach na’r storm wylltaf,
harddach na machlud haul,
mwy disglair na’r sêr yn y nos.
Felly y mae gwirionedd Duw.
Felly y mae cariad Duw.
Felly y mae ein Harglwydd Iesu.
Dewch i foli Crist y Brenin!
Amen.


Gweddi ymgynnull

Dduw cariadlon, yn dy fab Iesu
rwyt yn dangos i ni beth yw gwir nerth a gwirionedd cariad.
Na foed i ni fyth ddrysu rhwng goruchafiaeth a brenhiniaeth,
na chwaith dderbyn awdurdod ond gwrthod cyfrifoldeb,
ond boed i ni gydweithio
â gweledigaeth, trugaredd a didwylledd
fel y deled dy deyrnas ar y ddaear megis yn y nef.
Amen.


Gweddi ddynesu

Arglwydd y nefoedd, Arglwydd y ddaear,
daeth brenhinoedd ag anrhegion i ti ar adeg dy eni.
Roeddent yn deall mai ti oedd yr un –
y bywyd, y gwirionedd, unig Fab Duw.
Deuwn yn awr a’th alw yn frenin,
a deuwn â’n bywydau a phopeth –
oherwydd ti yw’r gwirionedd a’r cariad a’r gras.
Pan fyddwn yn dy weld di, gwelwn wyneb Duw.
Amen.


Gweddi o gyffes

Maddau i ni, Arglwydd,
pan fyddwn yn derbyn sefyllfaoedd y byd yn ddifeirniadaeth
ac yn eu galw yn wirionedd;
pan fyddwn yn edrych â llygaid agored ar bethau bydol
ond â llygaid caeëdig ar y tragwyddol;
pan na fyddwn yn gweld dim ond anawsterau tra gweli di gyfleoedd;
pan fyddwn yn ochri ag awdurdod ac yn anwybyddu’r bregus;
pan fyddwn yn ysgaru nefoedd a daear.
Maddau i ni, a chynorthwya ni
i weld yn glir, i weithredu’n ddoeth ac i wasanaethu â chariad.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi o fawl

Molwn di, Arglwydd Iesu,
am mai ti yw ein gwirionedd mewn byd o newyddion ffug;
am mai ti yw ein gwir Waredwr mewn byd o dduwiau gau;
am mai ti yw ein heddwch mewn byd o awdurdodau gorthrymus;
am mai ti yw ein sylwedd mewn byd o freuddwydion gwag;
am mai ti yw ein gobaith mewn byd sy’n dioddef.
Rwyt ti’n rhoi cip ar y nefoedd ac yn rhoddwr bywyd
i’r byd i gyd,
a molwn di, Arglwydd Iesu, molwn di.
Amen.


Gweddïau o eiriolaeth

Dduw cariadlon,
gweddïwn na fydd y rhai sydd mewn awdurdod yn
ffugio’r gwir er mwyn dal gafael ar eu grym.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros y rhai a gamddefnyddir neu a gam-drinir
gan rai mewn safleoedd o awdurdod.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros y rhai a gollodd eu rhyddid
am herio anghyfiawnder.
Boed i frenhiniaeth Crist eu harwain.
Gweddïwn dros ein heglwys, y byddwn yn ddigon hyderus
i rannu dy wirioneddau a wyddom, ac y byddwn yn ddigon
gwylaidd i chwilio am y gwirioneddau yr ydym eto i’w dysgu.
Boed i frenhiniaeth Crist ein harwain.
Gweddïwn dros y naill a’r llall a throsom ein hunain, y byddwn
yn agored i dderbyn y gwirionedd ac yn awyddus i dderbyn doethineb.
Boed i frenhiniaeth Crist ein harwain.
Amen.

   
Gweithgaredd gweddi myfyriol

Ar un ochr i ddarn bach o bapur, ysgrifennwch eiriau yr ydych
yn eu cysylltu â’r nefoedd. Ar yr ochr arall, ysgrifennwch
eiriau yr ydych yn eu cysylltu â’r ddaear.
Eisteddwch yn dawel, ac yna gweddïwch:
Arglwydd Iesu, rwyt ti yn dod â nefoedd a daear ynghyd,
ac yn Arglwydd y naill a’r llall. Una’r hyn yr ydym wedi’i rannu,
a chyfanna’r hyn yr ydym wedi’i ddinistrio.
Gofynnwn hyn yn dy enw di.
Amen.


Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Ailadroddwch y symudiadau priodol ar ôl pob llinell.

Credwn mai’r nefoedd yw cartref heddwch ac undod
(pwyntiwch i fyny).
Boed felly ar y ddaear hefyd. (meimio’r ddaear gron).
Credwn mai’r nefoedd yw cartref cyfanrwydd a derbyn.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Credwn mai’r nefoedd yw cartref gwaredigaeth a rhyfeddod.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Credwn mai’r nefoedd yw cartref gwirionedd a chariad.
Boed felly ar y ddaear hefyd.
Gyda thi, Arglwydd Iesu, fel ein Gwas-Frenin a chyfaill ffyddlon.
Amen.


Gweddi i gloi

Chwiliwch am y gwirionedd ym mhobman.
Ceisiwch y doeth.
Defnyddiwch eich gallu i wasanaethu.
A dewch â’r nefoedd i’r ddaear trwy eich bywyd,
eich geiriau a’ch gwedddïau.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi bersonol

Arglwydd Iesu, ymddangosaist yn ddi-rym gerbron Peilat,
ac eto ynot ti y mae’r holl rym a’r holl wirionedd.
Cynorthwya fi i ddirnad dy wirionedd yn fy mywyd fy hun,
ac ym mywyd y byd, fel y byddaf yn hyderus, yn drugarog
ac yn ymrwymedig i achosion cyfiawnder a heddwch.
Gweddïaf yn dy enw di.
Amen.

Children & Young People

A gathering prayer for children

Questions, questions, questions.
We come to ask you questions, God.
We hope you do not mind!
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving for children

We praise you, God,
for being our King of kings.
We praise you for giving us minds
to think up questions,
and understand the answers.
We praise you that you show us the truth
and help us to work it out.
We praise you for the miracle of life,
on earth, and in heaven.
Amen.

A prayer of confession for children

We’re sorry, God.
We’re sure we’ve been sorry before,
but we’re sorry again
for the things we shouldn’t have said,
or shouldn’t have done.
Amen.

A prayer for others (for children)

Make a list of all the people the children want to pray for. Ask them who is the most important person on their list. God may be our King, but everyone is equally important to God. Make sure that everyone has one name to pray for. Say ‘God our King, we pray for…’ and invite each person, in turn, to throw their arms in the air and shout out the name of their person. End with ‘Amen’.

A sending out prayer for children

God our King,
as we go home,  
help us to take your truth
and stories with us,
to share with our family and friends.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 25 Tachwedd–1 Rhagfyr 2018

Trwy’r drych

Ioan 18.33-37

Gweddi ymgynnull

Cwestiynau, cwestiynau, cwestiynau.
Down atat i ofyn cwestiynau, Dduw.
Gobeithio nad oes wahaniaeth gennyt!
Amen.


Gweddi o fawl

Molwn di, Dduw,
am mai ti yw ein Brenin y brenhinoedd.
Molwn di am roi ymennydd i ni
fel y gallwn feddwl am gwestiynau,
a deall yr atebion.
Molwn di am ddangos y gwirionedd i ni
a’n helpu i’w ddeall.
Molwn di am wyrth bywyd,
ar y ddaear, ac yn y nefoedd.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Mae’n ddrwg gennym, Dduw.
Rydym yn gwybod bod yn ddrwg gennym o’r blaen,
ond mae’n ddrwg gennym eto
am y pethau na ddylem fod wedi’u dweud,
neu na ddylem fod wedi’u gwneud.
Amen.


Gweddi dros eraill

Gwnewch restr o bawb y mae’r plant yn dymuno
gweddïo drostynt. Gofynnwch iddynt pwy yw’r
person pwysicaf ar eu rhestr. Er mai Duw yw ein
Brenin, mae pawb yr un mor bwysig â’i gilydd i Dduw.
Gwnewch yn siŵr fod gan bawb un enw i weddïo
drosto/drosti. Dywedwch ‘Dduw ein Brenin, rydym yn
gweddïo dros…’ a gwahoddwch bob un, yn eu tro,
i daflu eu breichiau i’r awyr a gweiddi enw eu person hwy.
Gorffennwch gydagAmen’.


Gweddi i gloi

Dduw ein Brenin,
wrth i ni fynd adref,
helpa ni i fynd â’th wirionedd
a’th storïau gyda ni,
i’w rhannu gyda’n teuluoedd a’n ffrindiau.
Amen.

Find prayer activities in Explore & respond and the
General information and website help
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
Unit 12, Branbridges Industrial Estate,
East Peckham TN12 5HF
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2024, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved. Print ISSN: 2040-4832 and 2635-280X; Online ISSN: 2635-2818.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2024 ROOTS for Churches.