Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Acts 2.14a,36-41; Psalm 116.1-4,12-19; 1 Peter 1.17-23; Luke 24.13-35

Prayers

Adult & All Age

Call to worship

Come, walk with him.
Come, talk with him.
Come, feast with him.
Come, worship Jesus, our risen Lord.

A gathering prayer

God, we gather as your people.
We come to walk a journey together,
to talk and to share along the way,
[to feast on bread and wine],
to meet and to know Jesus.
Help us to marvel at all that Jesus has done for us. Amen.

A prayer of approach

Risen Saviour, risen Lord,
we come to you today.
We come to share in your story.
We come to feast with you.
We approach your throne with the knowledge
that you died for us and rose again.
Hallelujah, risen Lord Jesus.
Hallelujah. Amen.

A prayer of confession

Risen Lord, we are sorry
that we fail to recognise you in our midst,
that we are too preoccupied with ourselves.
We are sorry
that we let you down,
that we feast and don’t invite others to share with us.
We are sorry
that we welcome friends but not always the stranger,
or anyone who makes us feel uncomfortable.
Forgive us, Lord.
Help us to be generous people,
our church, our homes – and our hearts –
always places of welcome. Amen.

A prayer of praise and thanksgiving

Father, we thank you that you come out and meet us
where we are.
We worship and adore you.
We thank you that you walk the road with us, that you treat us
as an equal even when we fail to recognise you.
We worship and adore you.
You always love us, always care for us, always want to eat
and drink with us – such is your love.
We worship and adore you.
Thank you, Lord, that you are not a stranger, but our friend.
We worship and adore you. Amen.

Prayers of intercession

Living Lord,
we bring to you the needs of the world.

We pray for those who consider themselves to be strangers
and outcasts.
Help us always to welcome the stranger, whatever the cost,
not sitting comfortably and ignoring people we think
don’t fit in,
not taking the easy way.
May our homes and churches be places of welcome,
hospitality and love,
that all may have the chance to recognise and see you
in the warmth of those around them.

We pray for countries where food is in short supply.
May we farm sustainably and eat sensibly,
so there is enough to feed the whole planet.
May we not look only after ourselves but seek to offer
the same opportunities to all.
Help us not to be selfish, but always to consider others.
Lord, we long for the day when all in society will be equal.
May we be a part of making that happen.

We pray for those who are lonely and have no one
to eat with them.
May we open our doors to our neighbours, so that love
and friendship can flourish, and all can enjoy the feast.
We ask in Jesus’ name.
Amen.

An active way into prayer

Share a loaf of bread (gluten-free, if required) with those present, inviting people to savour their piece of bread, to eat it slowly and to enjoy it. Invite everyone to imagine the meal at the end of the journey to Emmaus. Then say together:
Risen Lord Jesus,
as we feast with you,
help us to recognise you in all people, places and situations.
Amen.

A prayer for all ages together

Jesus, you walk on the road with us.
Let us enjoy the feast together.
We walk and talk and laugh.
Let us enjoy the feast together.
You share your story, we share ours.
Let us enjoy the feast together.
We’re tired and weary and stop to rest.
Let us enjoy the feast together.
You break the bread and thank God.
Let us enjoy the feast together.
You open our eyes and we see you.
Let us enjoy the feast together. Amen.

A sending out prayer

Lord Jesus,
as you walked on the road to Emmaus,
walk with us on the roads we travel.
Help us to know your presence with us,
and to be your presence to others.
And, at the end of the day,
may we all enjoy your feast.
Amen.

A personal prayer

Risen Christ, friend, companion, healer:
as I walk the road in front of me
be by my side and never leave. Amen.

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  26 Ebrill – 2 Mai 2020

Amser datgelu

Luc 24.13-35

Galwad i addoli

Dewch, cerddwch gydag ef.
Dewch, siaradwch gydag ef.
Dewch i wledda gydag ef.
Dewch, addolwch Iesu, ein Harglwydd atgyfodedig.


Gweddi ymgynnull

Dduw, rydym yn dod at ein gilydd fel dy bobl di.
Rydym yn dod i gerdded ar ein taith gyda’n gilydd,
i siarad a rhannu ar hyd y ffordd,
[i wledda ar fara a gwin],
i gyfarfod ac adnabod Iesu.
Helpa ni i ryfeddu at y cyfan mae Iesu wedi’i wneud er ein mwyn.
Amen.


Gweddi ddynesu

Waredwr atgyfodedig, Arglwydd atgyfodedig,
deuwn atat ti heddiw.
Deuwn i rannu yn dy stori.
Deuwn i wledda gyda thi.
Deuwn at d’orsedd gan wybod
dy fod wedi marw drosom ni ac wedi atgyfodi eto.
Halelwia, Arglwydd Iesu atgyfodedig.
Halelwia.
Amen.


Gweddi o gyffes

Arglwydd atgyfodedig, mae’n ddrwg gennym
ein bod yn methu d’adnabod di yn ein plith,
ein bod yn pryderu gormod am ein pethau ein hunain.
Mae’n ddrwg gennym
ein bod wedi dy siomi,
ein bod yn gwledda heb wahodd eraill i rannu gyda ni.
Mae’n ddrwg gennym
ein bod yn croesawu ffrindiau ond ddim y dieithryn bob amser,
na neb sy’n gwneud i ni deimlo’n anghyfforddus.
Maddau i ni, Arglwydd.
Helpa ni i fod yn bobl hael,
a’n heglwys, ein cartrefi – a’n calonnau –
bob amser yn llefydd croesawus.
Amen.


Gweddi o addoliad a diolchgarwch

Dad, diolchwn i ti am ddod allan i’n cyfarfod
ble bynnag yr ydym.
Molwn ac addolwn di.
Diolchwn i ti am gerdded y ffordd gyda ni, a’n trin fel rhywun
cydradd â thi hyd yn oed pan fyddwn yn methu d’adnabod.
Molwn ac addolwn di.
Rwyt ti bob amser yn ein caru ni, bob amser yn gofalu amdanom,
bob amser eisiau bwyta ac yfed gyda ni – cymaint yw dy gariad.
Molwn ac addolwn di.
Diolch, Arglwydd, nad wyt ti’n ddieithryn, ond yn ffrind i ni.
Molwn ac addolwn di.
Amen.


Gweithgaredd gweddi

Rhannwch dorth o fara (di-glwten, os oes angen) gyda phawb sy’n bresennol,
gan annog pawb i flasu eu darn o fara, ei fwyta’n araf a’i fwynhau.
Gofynnwch i bawb ddychmygu’r pryd bwyd ar ddiwedd y daith i Emaus.
Yna dywedwch gyda’ch gilydd: Arglwydd Iesu atgyfodedig, wrth i ni
wledda gyda thi, helpa ni i’th adnabod di ym mhawb, ym mhobman
ac ym mhob sefyllfa.
Amen.


Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Gofynnwch i bawb gerdded o gwmpas y man addoli mewn
grwpiau bach, a meimio bwyta yn ystod y cytgan.

Iesu, rwyt yn cerdded ar y ffordd gyda ni.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Rydym yn cerdded a siarad a chwerthin.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Rwyt ti’n rhannu dy stori, a ninnau’n rhannu ein stori ni.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Rydym wedi blino ac yn aros i orffwyso.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Rwyt ti’n torri’r bara ac yn diolch i Dduw.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Rwyt ti’n agor ein llygaid a ninnau’n dy weld.
Mwynhawn y wledd gyda’n gilydd.
Amen.


Gweddïau o eiriolaeth

Arglwydd byw,
deuwn ag anghenion y byd atat ti.

Gweddïwn dros y rhai sy’n ystyried eu hunain yn ddieithriaid a gwehilion.
Helpa ni i groesawu dieithriaid, beth bynnag fo’r gost, a pheidio ag eistedd
yn gyfforddus ac anwybyddu pobl nad ydynt yn ein barn ni yn ffitio,
peidio â chymryd y ffordd hawdd.
Boed i’n cartrefi a’n heglwysi fod yn llefydd
croesawgar, caredig a chariadus,
fel y gall pawb gael cyfle i’th adnabod a’th weld di
yng nghynhesrwydd y rhai sydd o’u cwmpas.

Gweddïwn dros wledydd lle mae bwyd yn brin.
Boed i ni ffermio yn gynaliadwy a bwyta yn gall,
fel bod digon i fwydo’r holl blaned.
Boed i ni beidio ag edrych ar ein holau ein hunain yn unig
ond ceisio rhoi’r un cyfleodd i bawb.
Helpa ni i beidio â bod yn hunanol, ond i ystyried pobl eraill bob amser.
Arglwydd, rydym yn dyheu am y dydd pan fydd pawb
yn y gymdeithas yn gydradd.
Boed i ni fod yn rhannol gyfrifol am weld hynny’n digwydd.

Gweddïwn dros y rhai sy’n unig ac sydd heb neb i fwyta gyda hwy.
Agorwn ein drysau i’n cymdogion, fel bod cariad a chyfeillgarwch
yn ffynnu, a phawb yn medru mwynhau’r wledd.
Gofynnwn yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi i gloi

Arglwydd Iesu,
fel y cerddaist ar y ffordd i Emaus,
cerdda gyda ni ar y ffyrdd y teithiwn ni arnynt.
Helpa ni i adnabod dy bresenoldeb gyda ni,
ac i fod yn bresenoldeb drosot ti i eraill.
Ac, ar ddiwedd y dydd,
boed i ni i gyd fwynhau dy wledd.
Amen.


Gweddi bersonol

Grist atgyfodedig, ffrind, cydymaith, iachäwr:
wrth i mi gerdded ar hyd y ffordd o’m blaen
bydd di wrth f’ochr a phaid byth â’m gadael.
Amen.

Children & Young People

A gathering prayer for children

Jesus of Nazareth,
we all come with our own stories to tell,
we’ve all made different journeys here,
but we all come to hear your story
and to understand how our stories and journeys fit with yours.
Walk and talk with us, Lord Jesus. Amen.

A prayer of praise and thanksgiving for children

God our Creator,
we’re blown away by the story of Jesus,
going all the way back
to the beginning of time,
leading all the way to the cross
and carrying on until today.
Thank you for caring enough about us
to make us part of this story. Amen.

A prayer of confession for children

Holy Spirit, our guide,
we’re sorry when we misunderstand
because we haven’t listened properly;
we’re sorry for being impatient
when you haven’t finished speaking.
Show us the way to hear and to wait.
Amen.

A prayer for others (for children)

Response line: Open their eyes. 

Almighty God,
we pray for people
who don’t know you when they see you:
Open their eyes.
We pray for people
who have read the Bible,
but haven’t understood…
We pray for people
who haven’t heard your story yet…
Amen.

A sending out prayer for children

Lord Jesus,
fill us with excitement for your story,
so that when we go out,
we want to tell our friends all about you.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 26 Ebrill – 2 Mai 2020

Amser datgelu

Luc 24.13-35

Gweddi ymgynnull

Iesu o Nasareth,
rydym i gyd wedi teithio yma ar hyd ffyrdd gwahanol,
ond rydym i gyd yn dod i wrando ar dy stori
ac i ddeall
sut mae ein storïau a’n teithiau
yn ffitio gyda’th rai di.
Cerdda a siarada gyda ni, Arglwydd Iesu.
Mae gennym i gyd ein storïau ein hunain i’w hadrodd.
Amen.


Gweddi o ddiolch

Dduw ein Creawdwr,
cawn ein cyfareddu gan stori Iesu,
yn mynd yn ôl yr holl ffordd
i ddechrau amser,
yn arwain yr holl ffordd i’r groes
ac yn parhau gyd heddiw.
Diolch i ti am ddangos digon o ofal amdanom
i’n gwneud yn rhan o’r stori hon.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Ysbryd Glân, ein harweinydd,
mae’n ddrwg gennym pan fyddwn yn camddeall
am nad ydym wedi gwrando’n iawn;
mae’n ddrwg gennym fod yn ddiamynedd
pan fyddi heb orffen siarad.
Dangos y ffordd i ni glywed ac aros.
Amen.


Gweddi dros eraill

Llinell ymateb: Agor eu llygaid.

Dduw hollalluog,
gweddïwn dros bobl
nad ydynt yn d’adnabod pan fyddant yn dy weld:
Agor eu llygaid.
Gweddïwn dros bobl
sydd wedi darllen y Beibl,
ond heb ddeall...
Gweddïwn dros bobl
sydd heb glywed dy stori di hyd yma...
Amen.

Gweddi i gloi
Arglwydd Iesu,
llanw ni â chyffro ynglŷn â’th stori di,
fel y byddwn wrth fynd allan
eisiau dweud popeth amdanat ti wrth ein ffrindiau.
Amen.

Find prayer activities in Explore & respond and the
General information and website help
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466. Registered Company No. 04346069. Registered in England.
Subscription services
020 3887 8916
Roots for Churches Ltd
Unit 12, Branbridges Industrial Estate,
East Peckham TN12 5HF
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2024, Roots for Churches Ltd. All rights reserved. Print ISSN: 2040-4832 and 2635-280X; Online ISSN: 2635-2818.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2024 ROOTS for Churches.