Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light

ROOTS response to Covid-19 pandemic

Subscribers - log in for worship-at-home resources. FREE resources for everyone - non-subscribers see the ROOTS at home panel on the home page.

Acts 2.1-21; Psalm 104.24-34,35b; Romans 8.14-17; John 14.8-17,(25-27)

Prayers

Adult & All Age

Call to worship

Gathered disciples, tired and wary,
were looking ahead to a future so scary.
Jesus had left them, what to do now?
Then along came the Spirit and…WOW! WOW! WOW!
Everything changed on that Pentecost day.
Come, rejoice, and celebrate today!

A gathering prayer

God of energy and purpose,
as lava erupts from a volcano,
so may your Spirit erupt today;
as water thunders down a waterfall,
so may your Spirit thunder today;
as a downpour refreshes a tired garden,
so may your Spirit refresh us today –
that, gathered together with confidence,
we may celebrate this special day.
Amen.

A prayer of approach

God of all,
when we are tired, send your spirit of energy;
when we are jaded, send your spirit of refreshment;
when we are hesitant, send your spirit of confidence;
when we are complacent, send your spirit of challenge;
when we are afraid, send your spirit of courage;
when we are divided, send your spirit of unity;
when we are inward-looking, send your spirit of mission –
that your love and grace may spill out from us into your world.
In Jesus’ name.
Amen.

A prayer of confession

Forgive us, God of the universe,
when as individuals, as a church or as a nation,
we limit your love and hinder the healing work of your Spirit.
May we not be restrained or restricted in our faith,
but be agents of reconciliation,
praying that your saving grace goes out
into every corner of the world,
to your glory.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving

We praise you, God of all language and all culture,
that in the coming of your Holy Spirit,
Jesus’ promise to be with us always is fulfilled,
and we are equipped and enabled to serve you
in the strength and with the energy
you delight to bless us with.
May every day be as Pentecost –
an opportunity to hear you speaking to our hearts,
a commissioning to share your gospel,
and a chance to celebrate your presence among us.
Amen.

Prayers of intercession

Response after each phrase: Holy Spirit, affirm them today.

We pray, Holy Spirit, for all who lack confidence.
For parents struggling to meet the needs of their families...
Holy Spirit, affirm them today.
For children struggling with their work at school...
For teachers struggling to meet the demands of the day...
For young people who feel misunderstood...
For young adults struggling to find their place in the world...
For carers trying to support and comfort those who are vulnerable…
For the frail, facing diminishing strength and loss of identity...
For all people struggling to be who they truly are...
Holy Spirit affirm them – and us – today.
Amen.

An active way into prayer

Make a collage of images of the Holy Spirit. Think of as many different images as you can. Make it bright and colourful, full of life. Pray for that energy and life to come into the world and into the lives of all those you know who are struggling:

Holy Spirit, colour our world.
Holy Spirit, make us sing.
Holy Spirit, teach us your dance.
Holy Spirit!
Amen.

A prayer for all ages together

Dear God,
thank you for your superhero Holy Spirit, who gives us:
the power to be there for others when they are struggling;
the power to try again when things go wrong;
the power to be a friend to someone who is lonely;
the power to speak a kind word to someone who is upset;
the power to share with those in need;
the power to be AWESOME like the first disciples;
the power to pray in Jesus’ name.
Amen.

A sending out prayer

May the Holy Spirit of God
breathe hope into your hearts,
transform your fears,
and bless you with the gifts of courage, compassion and understanding,
that you may share your faith with renewed confidence and new commitment.
In Jesus’ name.
Amen.

A personal prayer

Gracious God, equip me with
Power,
Energy,
Newness,
Trust,
Eagerness,
Confidence,
Opportunity,
Strength, and
Truth –
that I may serve you in your world today.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  9–15 Mehefin 2019

Ysgogi â’r Ysbryd

Actau 2.1-21

Galwad i addoli

Y disgyblion ymgasglodd, yn flinedig ac ofnus,
gan edrych ymlaen at ddyfodol cythryblus.
Beth oeddent i’w wneud, ac Iesu wedi’u gadael?
Ond yna daeth yr Ysbryd a…WEL! WEL! WEL!
Newidiodd popeth ar y Pentecost hwnnw.
Dewch, llawenhewch, a dathlwch heddiw!


Gweddi ymgynnull

Dduw egni a phwrpas,
fel y ffrwydra lafa o fynydd tanllyd,
felly hefyd boed i’th Ysbryd dithau ffrwydro heddiw;
fel y rhuthra dŵr i lawr rhaeadr,
felly hefyd boed i’th Ysbryd dithau ruthro heddiw;
fel y bywioga cawod law ardd flinedig,
felly hefyd boed i’th Ysbryd dithau ein bywiogi ninnau heddiw –
fel y gallwn, a ninnau wedi ymgynnull yn hyderus,
ddathlu’r diwrnod arbennig hwn.
Amen.


Gweddi ddynesu

Dduw pawb a phopeth,
pan fyddwn yn flinedig, anfon ysbryd dy egni;
pan fyddwn wedi diflasu, anfon dy ysbryd adnewyddol;
pan fyddwn yn betrusgar, anfon dy ysbryd o hyder;
pan fyddwn yn hunanfodlon, anfon dy ysbryd heriol,
pan fydd arnom ofn, anfon ysbryd dy ddewrder;
pan fyddwn yn rhanedig, anfon ysbryd dy undod;
pan fydd ein golygon yn gul, anfon ysbryd dy genhadaeth –
fel bo i’th gariad a’th ras dywallt allan ohonom i’th fyd.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi o gyffes

Maddau i ni, Dduw y cyfanfyd,
pan fyddwn, fel unigolion neu eglwys neu genedl,
yn cyfyngu ar dy gariad ac yn llesteirio gwaith iachaol dy Ysbryd.
Boed i’n ffydd beidio â bod yn gyfyng nac yn gaeth,
ond boed i ni yn hytrach hyrwyddo cymod,
gan weddïo y bydd dy ras achubol di
yn cyrraedd pedwar ban byd,
er gogoniant i ti.
Amen.


Gweddi o fawl

Molwn di, Dduw pob iaith a phob diwylliant,
oherwydd, trwy ddyfodiad dy Ysbryd Glân,
cyflawnwyd addewid Iesu i fod gyda ni bob amser,
ac fe’n harfogwyd a’n galluogwyd ni i’th wasanaethu di
yn y nerth a chyda’r egni
y mae’n bleser gennyt ein bendithio ni â hwy.
Boed i bob diwrnod fod fel y Pentecost –
cyfle i wrando arnat yn siarad â’n calonnau,
comisiwn i rannu dy efengyl,
a chyfle i ddathlu dy bresenoldeb yn ein plith.
Amen.


Gweddïau o eiriolaeth

Ymateb ar ôl pob ymadrodd: Ysbryd Glân, cadarnha hwy heddiw.

Gweddïwn, Ysbryd Glân, dros bawb sy’n brin o hyder.
Dros rieni sy’n ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd…
Ysbryd Glân, cadarnha hwy heddiw.
Dros blant sy’n cael eu gwaith ysgol yn anodd…
Dros athrawon sy’n gorfod wynebu pwysau gwaith bob dydd…
Dros bobl ifanc sy’n teimlo eu bod yn cael eu camddeall…
Dros oedolion ifanc sy’n ymdrechu i ganfod eu lle yn y byd…
Dros ofalwyr sy’n ceisio cefnogi a chysuro rhai bregus…
Dros rai llesg sy’n wynebu colli eu nerth a’u hunaniaeth…
Dros bawb sy’n brwydro i fod yn hwy eu hunain…
Ysbryd Glân, cadarnha hwy – a ninnau – heddiw.
Amen.


Gweithgaredd gweddi myfyriol

Gwnewch collage o ddelweddau o’r Ysbryd Glân. Meddyliwch am
hynny fedrwch chi o wahanol ddelweddau. Ceisiwch ei wneud yn
llachar a lliwgar ac yn llawn bywyd. Gweddïwch am i’r egni a’r
bywyd sydd ynddo ddod i’r byd ac i fywydau’r rhai hynny yr ydych
yn gwybod eu bod yn ei chael yn anodd:
Ysbryd Glân, lliwia ein byd.
Ysbryd Glân, gwna i ni ganu.
Ysbryd Glân, dysga dy ddawns i ni.
Ysbryd Glân!
Amen.


Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Dduw annwyl,
diolch i ti am dy uwcharwr yr Ysbryd Glân, sy’n rhoi i ni:
y gallu i fod yno ar gyfer eraill pan fyddant yn ei chael yn anodd;
y gallu i roi ail gynnig arni pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le;
y gallu i fod yn ffrind i rywun sy’n unig;
y gallu i ddweud gair caredig wrth rywun sydd mewn gofid;
y gallu i rannu â’r rhai sydd mewn angen;
y gallu i fod yn SYFRDANOL fel y disgyblion cyntaf;
y gallu i weddïo yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi i gloi

Boed i Ysbryd Sanctaidd Duw
anadlu gobaith i’ch calonnau,
gweddnewid eich ofnau,
a’ch bendithio â doniau dewrder, trugaredd a deall,
fel y gallwch rannu eich ffydd â hyder ac ymrwymiad newydd.
Yn enw Iesu.
Amen.


Gweddi bersonol

Dduw graslon, arfoga fi â
Parodrwydd,
Egni,
Newydd-deb,
Tosturi,
Eangfrydedd,
Cyfle,
Optimistiaeth,
Sicrwydd,
Trugaredd –
fel y gallaf wasanaethu yn dy fyd di heddiw.
Amen.

Children & Young People

A gathering prayer for children

The disciples gathered together.
The Holy Spirit came
with tongues of fire.
People were amazed.
We gather here together.
Come, Holy Spirit, come.
Amaze us today.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving for children

Lord, your Spirit makes us feel:
as bold as lions; (roar)
as strong as tigers; (growl)
as safe as puppies; (woof)
and loved as children of God. (hug yourself)
Thank you, Lord Jesus.
Amen.

A prayer of confession for children

Mighty God, we often see things that we don’t understand.
Sometimes we make fun of them,
and sometimes we are just plain afraid.
Forgive us, Lord,
for the times we do not trust in you.
May your Spirit make us bold,
as day by day,
we face each new challenge.
Amen.

A prayer for others (for children)

Sit quietly and think about times you have felt afraid.

Lord Jesus,
we all feel frightened sometimes:
when we go to new places;
when we meet new people;
when unexpected things happen.
We pray for ourselves, for each other,
and for all who feel afraid.
Be with us, Lord,
and bless us with your loving presence.
Amen.

A sending out prayer for children

Lord God,
we have learned about some strange
and marvellous things that happened
when your Spirit came.
Send us out now,
full of love and confidence;
full of your Holy Spirit.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 9–15 Mehefin 2019

Ysgogi â’r Ysbryd

Actau 2.1-21

Gweddi ymgynnull

Daeth y disgyblion at ei gilydd.
Daeth yr Ysbryd Glân
â thafodau o dân.
Roedd pawb wedi’u syfrdanu.
Rydym ni yn dod at ein gilydd yma.
Tyrd, Ysbryd Glân, tyrd.
Syfrdana ni heddiw.
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch
Arglwydd, mae dy Ysbryd yn gwneud i ni deimlo:
mor ddewr â llewod; (rhuo)
mor gryf â theigrod; (chwyrnu)
mor ddiogel â chŵn bach; (cyfarth)
ac wedi ein caru fel plant Duw. (cofleidio eich hun)
Diolch i ti, Arglwydd Iesu.
Amen.


Gweddi am faddeuant

Dduw nerthol, rydym yn aml yn gweld pethau
nad ydym yn eu deall.
Weithiau rydym yn gwneud hwyl am eu pen,
ac weithiau rydym yn teimlo’n ofnus.
Maddau i ni, Arglwydd,
am yr adegau pan fyddwn yn methu ymddiried ynot ti.
Boed i’th Ysbryd ein gwneud yn ddewr,
wrth i ni wybebu heriau newydd
bob dydd.
Amen.


Gweddi dros eraill

Eisteddwch yn dawel a meddyliwch am yr amseroedd
pan oeddech yn teimlo’n ofnus.

Arglwydd Iesu,
rydym i gyd yn teimlo’n ofnus weithiau:
pan fyddwn yn mynd i lefydd newydd;
pan fyddwn yn cyfarfod pobl newydd;
pan fydd pethau annisgwyl yn digwydd.
Rydym yn gweddïo drosom ein hunain, dros ein gilydd,
a thros bawb sy’n teimlo’n ofnus.
Bydd gyda ni, Arglwydd,
a bendithia ni â’th bresenoldeb cariadus.
Amen.


Gweddi i gloi

Arglwydd Dduw,
rydym wedi dysgu am bethau rhyfedd
ac ardderchog a ddigwyddodd
pan ddaeth dy Ysbryd.
Anfon ni allan yn awr,
yn llawn cariad a hyder;
yn llawn o’th Ysbryd Glân.
Amen.

Find prayer activities in Explore & respond and the
General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2020, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.