Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light

ROOTS response to Covid-19 pandemic

Subscribers - log in for worship-at-home resources. FREE resources for everyone - non-subscribers see the ROOTS at home panel on the home page.

Acts 8.26-40; Psalm 22.25-31; 1 John 4.7-21; John 15.1-8

Prayers

Adult & All Age

Call to worship

The Lord says, ‘I am the vine, you are the branches.
Those who abide in me, and I in them, bear much fruit.
Apart from me you can do nothing.’
Come now, as branches of the vine, ready to bear fruit.
Come now, to worship.

A gathering prayer

All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord;
and all the families of the nations shall worship before him.
Dominion belongs to the Lord,
and he rules over the nations.
Those who seek him shall praise the Lord.
We come as those who seek and we shall praise the Lord;
may our hearts live for ever!
Amen.

A prayer of approach

Loving God, just like the first disciples,
we abide in your love –
for you have sent your Spirit to us.
Just like the early apostles,
we have seen your glory
in the person of your Son.
So, we confess Jesus Christ as Lord,
for we have known him in our lives
and believe what he has shown us of your love.
Amen.

A prayer of confession

Loving God,
we confess the times when we did not abide in your love,
when we strayed from the path of faith and ran after other gods.
In your mercy, forgive us.

Loving God,
we confess the times when we did not abide in your love,
when we have been less than loving, and hurt those around us.
In your mercy, forgive us.

Loving God,
we confess those times when we did not abide in your love,
when we have not held ourselves accountable to you
and measured our worth by our own achievements.
In your mercy, forgive us.

Make your love real to us once again,
shape us and remake us in your image.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving

Creator God, you made us in your image
and provide us with all we need:
a world with plenty for all to share and delight in.
For this we give you thanks and praise.

Saviour God, you came to forgive us our sins
and to show us the path we should follow
through the highs and lows of all that life throws at us.
For this we give you thanks and praise.

Holy Spirit, you were sent to equip us for the task ahead
and to get us into shape for the journey ahead,
challenging us, pruning us and encouraging us.
For this we give you thanks and praise.
Amen.

Prayers of intercession

To all those in need of love:
let the love of God be known.
To a world in need of love:
let the love of God be shown.
To those in need of food:
let the love of God be shared.
By those in need of healing:
let the love of God be experienced.
By those in need of peace:
let the love of God be felt.
By those in need of hope:
let the love of God be seen.
To those in need of joy:
let the love of God be sung.
By those in need of justice:
let the love of God be heard.
By all those in need of love:
let the love of God be known.
Amen.

A reflective way into prayer

After each sentence, leave a lengthy pause for silent reflection.

How can the world know of love, unless it is first loved?
How can we know of God, unless God comes to meet us?
How can we know forgiveness, unless we are forgiven?
How can we know of resurrection, unless we have tasted death?
How can we know our Scriptures, unless someone guides us?

A prayer for all ages together

Let us love one another;
because love comes from God.
Let us love the people in our lives:
our friends and families, teachers and workmates;
because love comes from God.
Let us love the community in which we live,
the groups we belong to, and the places where we go;
because love comes from God.
Let us love the world around us,
and tend and care for it.
Let us love God, who loves us.
Amen.

A sending out prayer

Abide in God as God abides in you,
then you will bear much fruit;
for apart from God we can do nothing.
Amen.

A personal prayer

Lord Jesus, you are the vine and I am one of the branches;
remove every branch from me that bears no fruit
and prevents healthy growth.
You are the vine and I am one of the branches;
help me to abide in you –
in your words and in your love.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  29 Ebrill-5 Mai 2018

Cariad yw Duw

Ioan 15.1-8

Galwad i addoli

Mae’r Arglwydd yn dweud, ‘Myfi yw’r winwydden, chwi yw’r canghennau.
Y mae’r sawl sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo yntau, yn dwyn llawer
o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim.’
Dewch yn awr, fel canghennau’r winwydden, yn barod i ddwyn ffrwyth.
Dewch yn awr, i addoli.

Gweddi ymgynnull

Bydd holl gyrrau’r ddaear yn cofio ac yn troi tuag at yr Arglwydd;
a bydd holl deuluoedd y cenhedloedd yn addoli o’i flaen ef.
Mae pob tiriogaeth yn perthyn i’r Arglwydd,
ac mae ef yn teyrnasu dros y cenhedloedd.
Mae’r rhai sy’n ei geisio yn moli’r Arglwydd.
Deuwn fel rhai sy’n ceisio, a molwn yr Arglwydd;
boed i’n calonnau fyw am byth!
Amen.

Gweddi ddynesu

Dduw cariadus, yn union fel y disgyblion cyntaf,
rydym yn aros yn dy gariad –
oherwydd anfonaist dy Ysbryd atom.
Yn union fel yr apostolion cyntaf,
gwelsom d’ogoniant di
ym mherson dy Fab.
Felly, cyffeswn mai Iesu Grist yw’r Arglwydd,
oherwydd rydym wedi ei adnabod yn ein bywydau
ac yn credu yn yr hyn a ddangosodd i ni o’th gariad di.
Amen.

Gweddi o gyffes

Dduw cariadus,
cyffeswn yr adegau hynny pan na fu i ni aros yn dy graiad,
pan fu i ni grwydro oddi ar lwybr ffydd a rhedeg ar ôl duwiau eraill.
Yn dy drugaredd, maddau i ni.

Dduw cariadus,
cyffeswn yr adegau hynny pan na fu i ni aros yn dy gariad,
pan fu i ni fethu dangos cariad, a brifo’r rhai o’n cwmpas.
Yn dy drugaredd, maddau i ni.

Dduw cariadus,
cyffeswn yr adegau hynny pan na fu i ni aros yn dy gariad,
pan na fu i ni fod yn atebol i ti
ond yn lle hynny mesur ein gwerth yn ôl ein llwyddiannau ein hunain.
Yn dy drugaredd, maddau i ni.

Gwna i ni roi lle amlwg i’th gariad tuag atom unwaith yn rhagor,
ffurfia ni ac ail-grea ni ar dy ddelwedd di.
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch

Dduw’r Creawdwr, fe’n gwnaethost ar dy ddelw di
a darparu’r cyfan y mae ei angen arnom:
byd â digon ynddo i bawb ei rannu ac ymhyfrydu ynddo.
Am hyn rhoddwn i ti ddiolch a mawl.

Dduw’r Gwaredwr, daethost i faddau ein pechodau
ac i ddangos i ni’r llwybr y dylem ei ddilyn
trwy uchelfannau ac iselfannau bywyd.
Am hyn rhoddwn i ti ddiolch a mawl.

Ysbryd Glân, fe’th anfonwyd di i’n harfogi ar gyfer y gwaith sydd i ddod
ac i’n paratoi ar gyfer y daith o’n blaen,
gan ein herio, ein tocio a’n hannog.
Am hyn rhoddwn i ti ddiolch a mawl.
Amen.

Gweddïau o eiriolaeth

I bawb sydd angen cariad:
boed iddynt adnabod cariad Duw.
I fyd sydd angen cariad:
boed i gariad Duw gael ei ddangos.
I’r rhai sydd angen bwyd:
boed i gariad Duw gael ei rannu.
Gan y rhai sydd angen eu hiacháu:
boed i gariad Duw gael ei brofi.
Gan y rhai sydd angen heddwch:
boed i gariad Duw gael ei deimlo.
Gan y rhai sydd angen gobaith:
boed i gariad Duw gael ei weld.
I’r rhai sydd angen llawenydd:
boed i gariad Duw gael ei ganu.
Gan y rhai sydd angen cyfiawnder:
boed i gariad Duw gael ei glywed.
Gan bob un sydd angen cariad:
boed iddynt wybod am gariad Duw.
Amen.

Gweithgaredd gweddi myfyriol

Ar ôl pob brawddeg, gadewch saib hir ar gyfer myfyrdod tawel.

Sut gall y byd wybod am gariad, os na chaiff yn gyntaf ei garu?
Sut gallwn wybod am Dduw, os na ddaw Duw i’n cyfarfod?
Sut gallwn wybod am faddeuant, os na faddeuir i ni?
Sut gallwn wybod am atgyfodiad, os na fu i ni brofi marwolaeth?
Sut gallwn ni wybod ein Hysgrythurau, os na chawn ein harwain?

Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Carwn ein gilydd;
oherwydd daw cariad oddi wrth Dduw.
Carwn y bobl yn ein bywydau:
ein ffrindiau a’n teuluoedd, ein hathrawon a’n cydweithwyr;
oherwydd daw cariad oddi wrth Dduw.
Carwn y gymuned lle rydym yn byw,
y grwpiau yr ydym yn perthyn iddynt, a’r llefydd yr awn iddynt;
oherwydd daw cariad oddi wrth Dduw.
Carwn y byd o’n cwmpas,
gan ofalu amdano a’i ddiogelu.
Boed i ni garu Duw, sy’n ein caru ni.
Amen.

Gweddi i gloi

Arhoswch yn Nuw fel y mae Duw yn aros ynoch chi,
a byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth;
oherwydd ni allwn wneud dim os ydym wedi ein
gwahanu oddi wrth Dduw.
Amen.

Gweddi bersonol

Arglwydd Iesu, ti yw’r winwydden a minnau yn un o’r canghennau;
torra i ffwrdd bob cangen ynof fi nad yw’n dwyn ffrwyth
ac sy’n rhwystro tyfiant iach.
Ti yw’r winwydden a minnau yn un o’r canghennau;
cynorthwya fi i aros ynot ti –
yn dy eiriau ac yn dy gariad.
Amen.

Children & Young People

A gathering prayer for children

Jesus said,
‘I am the vine, you are the branches.’
We belong to you, Jesus.
We love you, and are so happy
to be here with you today.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving for children

Show the children a picture of a grapevine, or a fruit tree.

Thank you, amazing Lord,
for all the beautiful things you have created.
Thank you that you have made us to be
a part of your wonderful world,
and to bear fruit for you.
Amen.

A prayer of confession for children

Lord God,
we confess that we don’t like being told off.
But we know sometimes that we need to be.
Help us to cut out any wrong things in our lives,
and to grow into being the people you want us to be.
Amen.

Intercessory prayer for children

Response line: Lord, bless all your branches.

Heavenly Father,
we pray for people who are alone,
and do not have any sense of belonging.
Lord, bless all your branches.
We pray for all who are facing
difficult times in their lives…
We pray for all who are ill…
We pray for ourselves,
that we will find our security
in belonging to you…
Amen.

A sending out prayer for children

Fruit tastes lovely and sweet
and is good for us.
Help us to be like fruit for you
in our world this week.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 29 Ebrill-5 Mai 2018

Cariad yw Duw

Ioan 15.1-8

Gweddi ymgynnull

Dywedodd Iesu,
‘Myfi yw’r winwydden; chwi yw’r canghennau.’
Rydym yn perthyn i ti, Iesu.
Rydym yn dy garu di, ac mor hapus
i fod yma gyda thi heddiw.
Amen.

Gweddi dros eraill

Llinell ymateb:
Arglwydd, bendithia dy holl ganghennau.

Dad nefol,
gweddïwn dros bobl sy’n unig,
ac nad ydynt yn gwybod sut deimlad yw perthyn.
Arglwydd, bendithia dy holl ganghennau.
Gweddïwn dros bawb sy’n wynebu
amser anodd yn eu bywydau…
Gweddïwn dros bawb sy’n wael…
Gweddïwn drosom ein hunain,
y byddwn yn canfod ein sicrwydd
trwy berthyn i ti…
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch

Dangoswch lun o winwydden neu
goeden ffrwythau arall i’r plant.

Diolch i ti, Arglwydd rhyfeddol,
am yr holl bethau hardd a greaist.
Diolch i ti dy fod wedi ein gwneud
yn rhan o’th fyd godidog,
a’n galluogi i ddwyn ffrwyth er dy fwyn.
Amen.

Gweddi am faddeuant

Arglwydd Dduw,
cyfaddefwn nad ydym yn hoffi
cael ein ceryddu.
Ond gwyddom fod yn rhaid
gwneud hynny weithiau.
Helpa ni i ddileu o’n bywydau unrhyw bethau
na ddylem eu gwneud,
a thyfu i fod yn bobl
sydd wrth dy fodd di.
Amen.

Gweddi i gloi

Mae ffrwythau’n blasu’n hyfryd ac yn felys,
ac maent yn llesol i ni.
Helpa ni i fod fel ffrwythau er dy fwyn di
yn ein byd yr wythnos hon.
Amen.

Find prayer activities in Explore & respond and the
General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2020, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.