Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Isaiah 43.16-21; Psalm 126; Philippians 3.4b-14; John 12.1-8

Prayers

Adult & All Age

Call to worship

Rejoice! God has done great things.
Shout with joy for his goodness.
Come and praise him for all that he is doing.

A gathering prayer

With all our hearts, we come to worship you.
With all our minds, we offer you our praise.
With our whole being, we honour you.
May all that we do, all that we say,
all that we think and all that we feel,
bring glory to you: our creator and redeemer.
Amen.

A prayer of approach

Lord, guide us,
as we press on towards the heavenly call of God in Christ Jesus.
May we be single-minded in pressing ahead.
May we be strong in persevering,
and may we always be encouraged by you and your love.
Amen.

A prayer of confession

Dear Lord,
we are sorry for times when we have judged the actions of others
without thinking about why they acted as they did.
We are sorry for times when we were so focused on our personal agenda
that we failed to see that others have valid agendas too.
We are sorry for times when we have spoken out
without thinking of the impact our words will have on others.
Anoint us with your love, O Lord, that we may be forgiven.
We pray in Jesus’ name.
Amen.

A prayer of praise and thanksgiving

For homes and food;
for families and friends;
for all that we often take for granted –
generous God:
we give you thanks and praise.

For your loving presence in our lives;
for strength and guidance;
comfort and peace –
generous God:
we give you thanks and praise.

For the gift of Jesus;
for his living and teaching;
for his healing and example;
for his dying and rising –
generous God:
we give you thanks and praise.

For all that you have done for us;
for all that you are for us;
for all that you will be for us –
generous God:
we give you thanks and praise.
Amen.

Prayers of intercession

Let us pray for all who serve their neighbours: we remember those who put their lives at risk in providing emergency services – ambulance, fire brigade, police, coastguard, medical, and others. Uphold and strengthen them, loving Lord.

Let us pray for all who serve their neighbours: we remember those so often taken for granted – those working in shops, cafes and restaurants. May they know that they are honoured and valued, generous God.

Let us pray for all who serve their neighbours: we remember those who travel overseas to work for aid agencies and charities. Give them wisdom and compassion, gracious God.

Let us pray for all who serve their neighbours: we remember those whom you call to serve you in the Church. May they be sustained by your unending love, anointing Lord.

Hear our prayers, in Jesus’ name.
Amen.

An active way into prayer

  • Explain that anointing is a way of honouring someone and showing they are valued.
  • Pass round a bowl of fragranced oil, and invite everyone to dip their fingertips in lightly and then anoint the back of their neighbour’s hand with one gentle stroke.
  • Play some quiet music as this happens.
  • Conclude by saying together:
    Thank you for the extravagance of your love,
    O Lord, that values and honours us.
    Amen.

A prayer for all ages together

With our money and our resources –
loving God:
Help us to be generous.

With our time and our talents –
loving God:
Help us to be generous.

In friendship, companionship and friendship –
loving God:
Help us to be generous.

In worship and service –
loving God:
Help us to be generous.

In what we offer and who we are –
loving God:
Help us to be generous.

May we respond to your extravagant love
by sharing our love with you and one another.
In the name of Christ.
Amen.

A sending out prayer

Go and worship God in the world through your prayers,
through your words, through your actions,
and through your living.
And know that he receives your love with joy.
Amen.

A personal prayer

Worship and honour, glory and praise be yours,
eternal God, today and always.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  7–13 Ebrill 2019

Moment o ormodedd

Ioan 12.1-8

Galwad i addoli

Llawenhewch! Gwnaeth Duw bethau mawr.
Gwaeddwch mewn llawenydd diolchgar am ei ddaioni.
Dewch i’w addoli am y cyfan mae’n ei wneud.

Gweddi ymgynnull

Deuwn i’th addoli di â’n holl galon.
Deuwn i’th glodfori di â’n holl feddwl.
Deuwn i’th anrhydeddu di â’n holl fodolaeth.
Boed i’r cyfan a wnawn, y cyfan a ddywedwn,
y cyfan a feddyliwn a’r cyfan a deimlwn ddod â
gogoniant i ti: ein creawdwr a’n gwaredwr.
Amen.

Gweddi ddynesu

Arglwydd, arwain ni, wrth i ni brysuro ymlaen tuag at
alwad nefol Duw yn Iesu Grist.
Boed i ni fod yn ddiwyro wrth ddal ati.
Boed i ni fod yn gryf wrth ddyfalbarhau,
a boed i ni gael ein calonogi bob amser gennyt ti a’th gariad.
Amen.

Gweddi o gyffes

Arglwydd annwyl, mae’n ddrwg gennym am yr adegau
pan fu i ni feirniadu gweithredoedd pobl eraill
heb feddwl pam y bu iddynt ymddwyn fel y gwnaethant.
Mae’n ddrwg gennym am yr adegau pan oeddem yn canolbwyntio
cymaint ar ein trefniadau personol nes bu i ni anghofio bod gan
bobl eraill drefniadau dilys hefyd.
Mae’n ddrwg gennym am yr adegau pan fu i ni fynegi barn heb
sylweddoli beth fyddai effaith ein geiriau ar eraill.
Eneinia ni â’th gariad, O Arglwydd, fel y maddeuir i ni.
Gweddïwn yn enw Iesu.
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch

Am gartrefi a bwyd;
am deuluoedd a ffrindiau;
am bopeth y byddwn yn aml yn eu cymryd yn ganiataol –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am dy bresenoldeb cariadus yn ein bywydau;
am nerth ac arweiniad;
am gysur a heddwch –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am y rhodd o Iesu;
ei fyw a’i ddysgeidiaeth;
ei iacháu a’i esiampl;
ei farw a’i atgyfodi –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am y cyfan yr wyt wedi’i wneud er ein mwyn;
am y cyfan wyt ti i ni;
am y cyfan a fyddi i ni –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.
Amen.

Gweddïau o eiriolaeth

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
sy’n mentro eu bywydau trwy gyflenwi gwasanaethau brys –
ambiwlans, gwasanaeth tân, heddlu, gwylwyr y glannau, gweithwyr
meddygol, ac eraill. Cynnal a nertha hwy, Arglwydd cariadus.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
a gymerwn yn ganiataol yn aml – y rhai sy’n gweithio mewn siopau,
bwytai a gwestai. Boed iddynt wybod eu bod yn cael eu parchu a’u
gwerthfawrogi, Dduw hael.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
sy’n teithio dramor i weithio i asiantaethau cymorth ac elusennau.
Gwna hwy yn ddoeth a thrugarog, Dduw graslon.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
yr wyt yn galw arnynt i’th wasanaethu yn yr Eglwys. Cynnal hwy
trwy dy gariad diddiwedd, Arglwydd sy’n eneinio.
Clyw ein gweddïau, yn enw Iesu.
Amen.

Gweithgaredd gweddi

Eglurwch mai ffordd o anrhydeddu rhywun a dangos eu bod
yn cael eu gwerthfawrogi yw eneinio. Pasiwch bowlenaid o
olew persawrus o gwmpas, a gwahoddwch bawb i roi blaenau
eu bysedd yn yr olew yn ysgafn ac yna eneinio cefn llaw yr un
sydd wrth eu hymyl gydag un cyffyrddiad ysgafn. Chwaraewch
gerddoriaeth dawel tra bydd hyn yn digwydd. Gorffennwch trwy
ddweud gyda’ch gilydd: Diolch i ti am dy gariad hael, O Arglwydd,
sy’n ein gwerthfawrogi a’n hanrhydeddu.
Amen.

Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Gyda’n harian a’n hadnoddau –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Gyda’n hamser a’n doniau –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Mewn cyfeillgarwch a chwmnïaeth –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Mewn addoliad a gwasanaeth –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Yn yr hyn a gynigiwn a’r hyn ydym ni –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Boed i ni ymateb i’th gariad hael trwy rannu ein cariad
gyda thi a chyda’n gilydd. Yn enw Crist.
Amen.

Gweddi i gloi

Ewch ac addolwch Dduw yn y byd trwy eich gweddïau,
trwy eich geiriau, trwy eich gweithredoedd, a thrwy eich bywydau.
A boed i chwi wybod ei fod yn derbyn eich cariad mewn llawenydd.
Amen.

Gweddi bersonol

Addoliad ac anrhydedd, gogoniant a mawl fo i ti, Dduw tragwyddol,
heddiw a phob amser.
Amen.

Children & Young People

A gathering prayer for children

Circulate cotton cloths with drops of lavender oil on one, and frankincense on the other for people to smell, and water and bread to touch.

Scented oil reminds us of Mary,
kneeling at Jesus’ feet –
preparing him for his journey to the cross.
Frankincense reminds us of the magi,
who knew even at his birth,
that Jesus was God’s rescue plan.
Water reminds us of baptism,
Jesus’ baptism and ours,
cleansing and quenching our thirst.
Bread reminds us that we are invited
to a meal – a celebration of Jesus’ life.
We are on a journey with Jesus,
preparing, remembering, getting ready.
It is good to be here,
to be on this journey together;
a journey towards the cross and beyond it,
into Jesus’ new life.
Amen.

A prayer of confession for children

When we prefer to look after ourselves
rather than other people,
Lord, forgive us and help us.
When we look away from the problems
that we see other people struggling with,
Lord, forgive us and help us.
When we give up on something hard,
because it is easier than trying to understand it,
Lord, forgive us and help us.
Amen.

A prayer for others (for children)

We remember the poor.
Lord, have mercy.
We remember the hungry.
Lord, have mercy.
We remember the homeless.
Lord, have mercy.
And Lord, have mercy on us too.
Amen.

A sending out prayer for children

Help us to see you;
help us to hear you;
help us to know you
as our Lord and God.
Amen.

Gweddïau ar gyfer Plant ac Ieuenctid 7–13 Ebrill 2019

Moment o ormodedd

Ioan 12.1-8

Gweddi ymgynnull

Rhannwch ddarnau o gotwm gyda diferion o
olew lafant ar un a thus ar y llall i bawb eu
harogli, a dŵr a bara i’w cyffwrdd.

Mae olew persawrus yn ein hatgoffa am Mair,
yn penlinio wrth draed Iesu – yn ei baratoi
ar gyfer ei daith tuag at y groes.
Mae thus yn ein hatgoffa am y doethion,
a wyddai, hyd yn oed ar adeg ei eni,
mai Iesu oedd cynllun Duw ar gyfer achubiaeth.
Mae dŵr yn ein hatgoffa am fedydd,
bedydd Iesu a’n bedydd ninnau,
yn ein glanhau ac yn torri ein syched.
Mae bara yn ein hatgoffa ein bod yn cael ein
gwahodd i bryd bwyd – dathliad o fywyd Iesu.
Rydym ar daith gydag Iesu,
yn paratoi, yn cofio, yn gwneud ein hunain yn barod.
Mae’n dda bod yma,
i fod ar y daith hon gyda’n gilydd;
taith tua’r groes a’r tu hwnt iddi,
i fywyd newydd Iesu.
Amen.

Gweddi am faddeuant

Pan fydd yn well gennym edrych ar ein hôl ein hunain
yn hytrach na phobl eraill,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Pan fyddwn yn dewis anwybyddu’r problemau
y gwelwn bobl eraill yn ceisio ymdopi â hwy,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Pan fyddwn yn rhoi’r gorau i rywbeth anodd,
am fod hynny’n haws na cheisio’i ddeall,
Arglwydd, maddau i ni a helpa ni.
Amen.

Gweddi dros eraill

Cofiwn bawb sy’n dlawd.
Arglwydd, trugarha.
Cofiwn bawb sy’n newynog.
Arglwydd, trugarha.
Cofiwn bawb sy’n ddigartref.
Arglwydd, trugarha.
Ac, Arglwydd, trugarha wrthym ninnau hefyd.
Amen.

Gweddi i gloi

Helpa ni i’th weld di;
helpa ni i’th glywed di;
helpa ni i’th adnabod di
fel ein Harglwydd a’n Duw.
Amen.

Find prayer activities in Explore & respond and the
General information and website help
020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2020, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2020 ROOTS for Churches.