Change text size: A A A Change contrast: Normal Dark Light
Related Bible reading(s): John 12.1-8

Gweddïau ar gyfer Oedolion a Phob Oed  7–13 Ebrill 2019

Adult & All Age prayers in Welsh

 

Moment o ormodedd

Ioan 12.1-8

Galwad i addoli

Llawenhewch! Gwnaeth Duw bethau mawr.
Gwaeddwch mewn llawenydd diolchgar am ei ddaioni.
Dewch i’w addoli am y cyfan mae’n ei wneud.

Gweddi ymgynnull

Deuwn i’th addoli di â’n holl galon.
Deuwn i’th glodfori di â’n holl feddwl.
Deuwn i’th anrhydeddu di â’n holl fodolaeth.
Boed i’r cyfan a wnawn, y cyfan a ddywedwn,
y cyfan a feddyliwn a’r cyfan a deimlwn ddod â
gogoniant i ti: ein creawdwr a’n gwaredwr.
Amen.

Gweddi ddynesu

Arglwydd, arwain ni, wrth i ni brysuro ymlaen tuag at
alwad nefol Duw yn Iesu Grist.
Boed i ni fod yn ddiwyro wrth ddal ati.
Boed i ni fod yn gryf wrth ddyfalbarhau,
a boed i ni gael ein calonogi bob amser gennyt ti a’th gariad.
Amen.

Gweddi o gyffes

Arglwydd annwyl, mae’n ddrwg gennym am yr adegau
pan fu i ni feirniadu gweithredoedd pobl eraill
heb feddwl pam y bu iddynt ymddwyn fel y gwnaethant.
Mae’n ddrwg gennym am yr adegau pan oeddem yn canolbwyntio
cymaint ar ein trefniadau personol nes bu i ni anghofio bod gan
bobl eraill drefniadau dilys hefyd.
Mae’n ddrwg gennym am yr adegau pan fu i ni fynegi barn heb
sylweddoli beth fyddai effaith ein geiriau ar eraill.
Eneinia ni â’th gariad, O Arglwydd, fel y maddeuir i ni.
Gweddïwn yn enw Iesu.
Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch

Am gartrefi a bwyd;
am deuluoedd a ffrindiau;
am bopeth y byddwn yn aml yn eu cymryd yn ganiataol –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am dy bresenoldeb cariadus yn ein bywydau;
am nerth ac arweiniad;
am gysur a heddwch –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am y rhodd o Iesu;
ei fyw a’i ddysgeidiaeth;
ei iacháu a’i esiampl;
ei farw a’i atgyfodi –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.

Am y cyfan yr wyt wedi’i wneud er ein mwyn;
am y cyfan wyt ti i ni;
am y cyfan a fyddi i ni –
Dduw hael:
rhown fawl a diolch i ti.
Amen.

Gweddïau o eiriolaeth

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
sy’n mentro eu bywydau trwy gyflenwi gwasanaethau brys –
ambiwlans, gwasanaeth tân, heddlu, gwylwyr y glannau, gweithwyr
meddygol, ac eraill. Cynnal a nertha hwy, Arglwydd cariadus.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
a gymerwn yn ganiataol yn aml – y rhai sy’n gweithio mewn siopau,
bwytai a gwestai. Boed iddynt wybod eu bod yn cael eu parchu a’u
gwerthfawrogi, Dduw hael.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
sy’n teithio dramor i weithio i asiantaethau cymorth ac elusennau.
Gwna hwy yn ddoeth a thrugarog, Dduw graslon.

Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar eu cymdogion: cofiwn y rhai
yr wyt yn galw arnynt i’th wasanaethu yn yr Eglwys. Cynnal hwy
trwy dy gariad diddiwedd, Arglwydd sy’n eneinio.
Clyw ein gweddïau, yn enw Iesu.
Amen.

Gweithgaredd gweddi

Eglurwch mai ffordd o anrhydeddu rhywun a dangos eu bod
yn cael eu gwerthfawrogi yw eneinio. Pasiwch bowlenaid o
olew persawrus o gwmpas, a gwahoddwch bawb i roi blaenau
eu bysedd yn yr olew yn ysgafn ac yna eneinio cefn llaw yr un
sydd wrth eu hymyl gydag un cyffyrddiad ysgafn. Chwaraewch
gerddoriaeth dawel tra bydd hyn yn digwydd. Gorffennwch trwy
ddweud gyda’ch gilydd: Diolch i ti am dy gariad hael, O Arglwydd,
sy’n ein gwerthfawrogi a’n hanrhydeddu.
Amen.

Gweddi ar gyfer pob oed gyda’i gilydd

Gyda’n harian a’n hadnoddau –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Gyda’n hamser a’n doniau –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Mewn cyfeillgarwch a chwmnïaeth –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Mewn addoliad a gwasanaeth –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Yn yr hyn a gynigiwn a’r hyn ydym ni –
Dduw cariadus:
Cynorthwya ni i fod yn hael.

Boed i ni ymateb i’th gariad hael trwy rannu ein cariad
gyda thi a chyda’n gilydd. Yn enw Crist.
Amen.

Gweddi i gloi

Ewch ac addolwch Dduw yn y byd trwy eich gweddïau,
trwy eich geiriau, trwy eich gweithredoedd, a thrwy eich bywydau.
A boed i chwi wybod ei fod yn derbyn eich cariad mewn llawenydd.
Amen.

Gweddi bersonol

Addoliad ac anrhydedd, gogoniant a mawl fo i ti, Dduw tragwyddol,
heddiw a phob amser.
Amen.

General information
0845 680 4095 or 020 3887 8916
ROOTS for Churches Ltd
86 Tavistock Place
WC1H 9RT
Registered Charity No. 1097466
Subscription services
0845 680 5317 or 01603 785910
ROOTS for Churches Ltd
13a Hellesdon Park Road
Norwich NR6 5DR
Stay in touch
The ROOTS ecumenical partnership
Bringing together Churches and other Christian organisations since 2002
© Copyright 2002-2019, ROOTS for Churches Ltd. All rights reserved.
This resource is taken from www.rootsontheweb.com and is copyright © 2002-2019 ROOTS for Churches.